Rozdíly mezi SONS a TC

logo SONS znázorňuje piktogram modrého panáčka na žlutém pozadí
logo TyfloCentra Liberec, o.p.s. piktogram žlutého panáčka s bílou holí na modrém pozadí

 

 

TYFLOCENTRUM

 

SONS

(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)

 

Komu slouží:

-Lidem se zrakovým postižením.

-Lidem se zrakovým postižením.

Jaké jsou to organizace:

-Je to organizace pro zrakově postižené (tzn. pracují zde lidé zdraví i s postižením, kteří poskytují služby jedincům se zrakovým postižením a tím jim pomáhají).

-Je to organizace zrakově postižených (tzn. sdružují se zde převážně lidé se zrakovým postižením, kteří

díky své aktivitě pomáhají jak sobě tak i dalším lidem se zrakovým postižením).

Co je jejich účelem:

-Především být místem, kam mohou lidé se zrakovým postižením přicházet a kde je jim poskytována odborná pomoc a podpora.

-Především sdružovat lidi se zrakovým postižením a prostřednictvím jejich vlastní aktivity hájit jejich zájmy a pomáhat jim v začleňování do společnosti.

Kdo zde je:

-Jsou zde klienti (resp. uživatelé). Mohou to být pouze lidé se zrakovým postižením.

-Kdo je klientem TC, nemusí být automaticky členem SONS.

-Jsou zde členové. Mohou to být lidé se zrakovým postižením i zdraví.

-Kdo je členem SONS, nemusí být automaticky i klientem TC.

Jejich právní forma:

-Je to obecně prospěšná společnost.

-Je to občanské sdružení.

Jak  a proč vznikly:

-Kolem roku 2000 bylo zřejmé, že SONS nemůže být jedinou organizací, která lidem se zrakovým postižením poskytuje své služby.

-Některé organizace, které do té doby spadaly pod SONS (např. Dědina, Tyfloservis), se proto osamostatnily.

-Kromě toho SONS ještě založila nové organizace, TyfloCentra, které měly samostatně působit v jednotlivých krajích.

-Jednotlivá TyfloCentra vznikala postupně v letech 2000- 2003.

-Vztahy mezi dvěma celostátně působícími organizacemi pro zrakově postižené, které v ČR začaly po revoluci působit (tj. 1. Česká unie nevidomých a slabozrakých a 2. Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR) již byly v roce 1996 neúnosné.

-Bylo proto rozhodnuto, že se tyto organizace sloučí a vznikne nová, která se bude nazývat SONS.Jaká je jejich působnost:

-TyfloCentra mají krajskou působnost.

-Většina z nich má své regionální pobočky v několika větších městech daného kraje.

-Každé TyfloCentrum pracuje zcela samostatně (nezávisle na ostatních TyfloCentrech a relativně nezávisle na svém zřizovateli SONS).

-Má celorepublikovou působnost.

-Své odbočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR.

-Jednotlivé pobočky a střediska úzce spolupracují s hlavním vedením SONS.

Co poskytují, dělají:

-Působí jako centrum denních služeb pro osoby se zrakovým postižením.

-Těmto lidem poskytuje sociální služby, kterými jim pomáhá v překonávání potíží způsobených jejich zrakovým postižením.

-Poskytuje:

1. sociální poradenství,

2. průvodcovskou a předčitatelskou službu,

3. sociálně aktivizační služby (tj. různé akce a aktivity),

4. některá TC i sociální rehabilitaci (tj. různé kurzy pro rozvoj konkrétních dovedností).

-Členové SONS působí v jednotlivých oblastních pobočkách, kde se pravidelně scházejí.

-Vyvíjejí zde činnost, kterou pomáhají hájit zájmy lidí se zrakovým postižením a napomáhají jejich začleňování do společnosti (tj. organizují pro ně různé akce, atd.).

-Prostřednictvím svých odborných středisek (tj. např. Tyflokabinet, Střediska integračních aktivit, atd.) navíc poskytuje lidem se zrakovým postižením specifické odborné služby.

-Je zřizovatelem některých dalších organizací (mimo jiné i TyfloCenter).

Proč vlastně existují TyfloCentra i SONS:

-SONS potřebovala (a potřebuje) na svou činnost i dotační peníze od MPSV. Do roku 2000 je dostávala relativně bez problémů. V roce 2000 se ale úředníkům MPSV přestalo líbit, že by 1 organizace měla dostávat tak velký objem dotačních prostředků. Již nechtěli SONS dávat potřebné množství peněz a reálně tak hrozilo, že služby, které poskytovala, zaniknou.

-Jedinou možností proto bylo, aby SONS založila nové samostatné organizace (TyfloCentra), které by začaly poskytovat sociální služby lidem se zrakovým postižením.  

-Díky tomuto opatření se tak podařilo zachránit služby, které byly v jednotlivých regionech lidem s postižením zraku poskytovány. V některých regionech se navíc služby dostaly i do měst, kam by se dříve vůbec dostat nemohly.

-TyfloCentra dnes působí ve více než 30ti městech ČR a přidáme-li k nim ještě dalších skoro 30 míst, v nichž své služby zaregistrovala SONS, je to již poměrně rozsáhlá síť odborných pracovišť sloužících lidem se zrakovým postižením.

-TyfloCentra a SONS tak jsou 2 různé organizace. Každá z nich pracuje relativně nezávisle na té druhé. Některé aktivity, které dělají, jsou shodné, některé se liší. Přes to všechno ale mají společný záměr (pomáhat lidem se zrakovým postižením), a proto by spolu měli co nejvíce spolupracovat!


Tyfloservis